Etkinliklerimiz

Matematik ve Fen Etkinliği
Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden / nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Fen eğitimi ise çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar matematik ve fen etkinliklerini gerçekleştirirken yaşam gerçeklerini tanıyıp çevre farkındalığını da kazanacaklardır.
 
GEMS Etkinliği
GEMS (Great Explorations in Math and Science), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini öğrenme ortamı olan sınıflarımıza taşıyan esnek bir programdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken çocukların hayal gücünü etkilemektir. GEMS etkinlikleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenme sürecine doğrudan katılımını temel alır. GEMS etkinlikleri, çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.
 
Hareket Etkinliği
Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimine ve özbakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı ve motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk), fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir.
 
Oyun ve Drama Etkinliği
Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişim alanlarını destekleyen, amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Oyun, çocukların uzmanlık alanıdır. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirirler ve zenginleştirirler. Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir. Çocukların öğrenme deneyimlerini destekleyecek uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş çevreler de oyun ve drama yöntemleri kullanılmaktadır.
 
Türkçe - Dil Etkinliği
Türkçe etkinliğinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı sözdizimsel yapıları anlayıp kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamak Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisidir.
 
Seramik Etkinliği
İlk çocukluk dönemi hareketlilik çağıdır. Çocuğun kendiliğinden olan bu hareketliliği, onun kuvvet kazanmasını ve karmaşık hareketler yapma becerisinin gelişmesini sağlar. Çocuktaki enerji, coşku ve hareketlilik isteğini doğru yönlendirebilmek çok önemlidir. Çocukta var olan yoğun enerjinin yararlı bir aktiviteye dönüşmesinin en kolay yolu sanat eğitimidir. Sanat eğitimi, çocuğa kil, seramik hamuru, çamur gibi malzemeleri kullanarak kendi gelişim basamaklarına uygun özgün çalışmalarını ortaya koyma fırsatı sağlar. Aynı zamanda yeni bir malzeme ile tanışarak onu keşfetmesi ve kaygılarından arınması için eğitim ortamı sağlamaktadır. Çocuk seramik eğitimi ile yapılacak çalışmalarda diğer sanat dallarının gerçekleştiremeyeceği olanaklar yakalayabilir.
 
Sanat Etkinliği
Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
 
Alan Gezisi
Alan gezileri çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır.
 
Müzik ve Orff Etkinliği
 
Müzik, çocuğun öğrenmesini ve algılamasını kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle çocuk, pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de büyük katkısı vardır. Çocuklar müzikle bedensel hareketleri birleştirerek, müziğin karakterine ve ritmine uygun olarak belli bir düzen içerisinde hareket etme becerisini kazanır.
 
“Müzik ve Hareket Eğitimi” olarak tanımlanmakta olan Orff Yaklaşımı, müzik, hareket ve konuşma/söz unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. Orff Yaklaşımı ile yapılan çalışmanın amacı bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesidir. İnsanın çok yönlü algısına uygun olarak, öğrenme sürecinde mümkün olduğunca fazla duyuya hitap eder. Amaç, birlikte üretmek, uyumun sağlanması, bireysel yaratıcılık ve estetik anlayışın geliştirilmesidir.
 
Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği
İlkokul hazırlık çalışmaları; çocukların anaokuluna devam ettiği süre boyunca fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil gelişimi ve özbakım becerileri gibi tüm alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun anaokuluna başladığı ilk günden itibaren tüm gelişim alanlarını kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir.
 
3-5 yaş programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini desteklemek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat, drama, müzik, oyun gibi birçok farklı etkinlik türü ile gerçekleştirilmektedir.