Uygulamalı Dersler

Beden Eğitimi
 
"Beden Eğitimi Programı" öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Öğrencilerin çeşitli spor branşlarıyla tanıştırarak kuralları ve becerileri öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Spor etkinliklerine katılımın eğlenceli olduğu aynı zamanda da sağlıkla olan ilişkisi kavratılır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, spor araç ve gereçlerini kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedeflenen davranışlardır.
 
Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sekme ve sıçramalar,  yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları,  "Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri", teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.
 
Görsel Sanatlar
 
"Görsel Sanatlar" dersinde; öğrencilerinin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade etmelerini hedefler. Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.
 
Teknoloji ve Tasarım
 
"Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının" vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını, daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, sorgulayan, girişimci, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
 
Teknoloji ve Tasarım dersinde; estetik duyarlıklarını ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerine önem verilir. Sanatsal duygu ve düşüncelerin kazandırılmasına, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelerine fırsat verir. Grup çalışmaları ve ortak projeler yaparak birlikte işbirliği  ve paylaşım yapılması hedeflenir.
 
Müzik
 
"Müzik" eğitimimizdeki temel amaç; çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Ritim enstrümanları ile yapılan çalışmalar ile bu amaç gerçekleştirilmektedir.
 
Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir. Okulumuzda müzik dersi planlamaları yapılırken disiplinler arası paylaşımlarla çalışmalar daha etkin hale getirilmektedir.
 
Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığını tespit edilmiştir. Müzik aleti çalan ve günlük hayatta ağırlıklı olarak sağ elini kullandığını ifade eden kişilerin aslında sol ellerini de daha sık kullandıklarını, sürekli müzik aleti çalmanın beynin büyüklüğünü olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bunu da beynin kaslar gibi egzersiz yaptıkça büyüdüğünü, örneğin; piyano çalmanın notaları algılayan beynin tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturarak beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırdığını, çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığını dolayısıyla da beynin kullanımını geliştirdiği tespit edilmiştir. Bu gelişimleri dikkate alarak okulumuzda Piyano dersleri etkinlik olarak yapılmaktadır. Öğrencilerle bire-bir yürütülen piyano dersleri ile gelişimlerine olumlu katkı sağlanmaktadır. Ayrıca ilkokul ekinlik derslerimizde öğrencilerimiz, piyano dersleri haricinde keman, yan flüt ve gitar etkinliklerini alabilirler. 4. sınıftan itibaren de müzik derslerimizde bir enstrümanda uzmanlaşma vardır. Müzik yönderimiz, öğrencilerimizi yeteneklerine göre piyano, keman, gitar ve yan flüt etkinliklerine yönlendirerek bu enstrümanlarda uzmanlaşmalarına yardımcı olur.